Hội đồng đánh giá, công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh

Ngày 23/01/2023, tại Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bình Thuận, Trường Cao đẳng Bình Thuận đã tham gia các Hội đồng đánh giá, công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh đối với các đề tài khoa học, sáng kiến đã được nghiệm thu cấp cơ sở của Trường. Đây là những đề tài được đánh giá nổi bật và có phạm vi ảnh hưởng cao tại đơn vị, từ đó các nhóm tác giả mong muốn được tiếp tục xét và công nhận phạm vi ảnh hưởng ở cấp cao hơn; làm cơ sở xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh căn cứ theo Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Hình 1: TS. Đỗ Huy Sơn (ngồi đầu, dãy bên trái) – Hiệu trưởng nhà trường tham gia Hội đồng của đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của viên chức, người lao động đối với tổ chức – Trường hợp nghiên cứu tại Trường Cao đẳng Bình Thuận”

Những đề tài, sáng kiến được Hội đồng đánh giá, xét duyệt bao gồm:

1. Đề tài khoa học: Giải pháp hình thành kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục mầm non tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận (nay là Trường Cao đẳng Bình Thuận) – Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Kim Hồng – Huỳnh Thị Xuân Kiều; 

2. Đề tài khoa học: Một số yếu tố ảnh hưởng đến tính tích cực trong giờ học của sinh viên Trường Cao đẳng Bình Thuận – Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Kim Hồng – Nguyễn Văn Hải; 

3. Đề tài khoa học: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của viên chức, người lao động đối với tổ chức – Trường hợp nghiên cứu tại Trường Cao đẳng Bình Thuận – Nhóm tác giả: Đoàn Khắc Vương – Trần Thị Kim Chung – Lê Uyên Quyên – Nguyễn Thị Dung;

4. Sáng kiến: Mô hình thực hành kiểm tra máy nén và cân cáp hệ thống lạnh – Nhóm tác giả: Nguyễn Huy Vũ – Ngô Mai Huân – Nguyễn Khánh An.

Hình 2: Th.S Nguyễn Hữu Ích (áo xanh đứng) – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội đồng của sáng kiến “Mô hình thực hành kiểm tra máy nén và cân cáp hệ thống lạnh”

Hình 3: Th.S Trương Văn Chính (ngồi thứ hai, dãy bên phải) – Phó Hiệu trưởng nhà trường tham gia Hội đồng của đề tài “Giải pháp hình thành kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục mầm non tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận (nay là Trường Cao đẳng Bình Thuận).

Trải qua một ngày làm việc hết sức khẩn trương và nghiêm túc, các chủ nhiệm đề tài đã báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, giải đáp các thắc mắc trước Hội đồng và đã được Chủ tịch Hội đồng thông qua biên bản 04 đề tài đều được công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh theo quy chế đã ban hành, kết quả có thể khẳng định chất lượng hoạt động của nhà trường trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học./.

Tin: Phòng NCKH&HTQT