Quy định - Biểu mẫu

1. Quy định – Biểu mẫu

Quy định hiện hành về hoạt động Khoa học và Công nghệ của Trường: Quyết định 337/QĐ-CĐBT ngày 26/4/2023 của Trường Cao đẳng Bình Thuận về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ của Trường Cao đẳng Bình Thuận.

Stt

Mã biểu mẫu

Tên biểu mẫu

1

PL01_Hinhthuctrinhbay_SPNCKH

Hình thức trình bày trang bìa (đề tài khoa học, sáng kiến, giải pháp, tài liệu giảng dạy)

2

PL02_Cautruc_SPNCKH

Cấu trúc văn bản khoa học

3

PL03_Hinhthuc_Cautruc_trinhbaythamluan_HTCK

Hình thức trình bày bìa; cấu trúc văn bản khoa học trình bày tham luận Hội thảo cấp khoa

4

BM_01_Phieudangky_NVKH

Phiếu đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp trường

5

BM_02a_Thuyetminhdecuong_DTKH

Thuyết minh đề cương thực hiện đề tài khoa học cấp trường

6

BM_02b_Thuyetminhdecuong_SKGP

Thuyết minh đề cương thực hiện sáng kiến, giải pháp cấp trường

7

BM_02c_Thuyetminhdecuong_TLGD

Thuyết minh đề cương thực hiện tài liệu giảng dạy cấp trường

8

BM_03_Thuyetminhdutoankinhphi

Thuyết minh dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

9

BM_04a_Danhgiadecuong_DTKH

Phiếu đánh giá đề cương thực hiện đề tài khoa học cấp trường

10

BM_04b_Danhgiadecuong_SKGP

Phiếu đánh giá đề cương thực hiện sáng kiến, giải pháp cấp

11

BM_04c_BienbanDanhgiadecuong_TLGD_Capkhoa

Biên bản đánh giá đề cương thực hiện tài liệu giảng dạy cấp khoa

12

BM_05_Bienbanhop_XetduyetHSDKNVKH

Biên bản họp xét duyệt hồ sơ đăng ký nhiệm vụ khoa học

13

BM_06a_DanhgiaNghiemthu_DTKH

Phiếu đánh giá nghiệm thu Đề tài khoa học cấp trường

14

BM_06b_DanhgiaNghiemthu_SKGP

Phiếu đánh giá nghiệm thu Sáng kiến, giải pháp cấp trường

15

BM_06c_DanhgiaNghiemthu_TLGD

Phiếu đáng giá nghiệm thu Tài liệu giảng dạy cấp trường

16

BM_07_BienbandanhgiaNghiemthu

Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp trường

17

BM_08_Kehoach_HTCK

Kế hoạch tổ chức Hội thảo cấp khoa

18

BM_09_DanhgiaMucdoanhhuong_SKDTKH

Phiếu đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, ĐTKH cấp trường

19

BM_09a_KH_Ungdung_NVKH

Kế hoạch triển khai ứng dụng Nhiệm vụ KH&CN cấp trường

20

BM_09b_BC_Ungdung_NVKH

Báo cáo kết quả ứng dụng Nhiệm vụ KH&CN cấp trường

21

BM_10_đơn đề nghị gia hạn

Đơn đề nghị gia hạn nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2. Các văn bản có liên quan

Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế đánh giá, công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học làm căn cứ đề nghị xét, tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và các hình thức khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.