Chức năng - nhiệm vụ

Tham mưu Hiệu trưởng ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ của Trường; tổ chức quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và khai thác, ứng dụng, phát triển các sản phẩm nghiên cứu khoa học;

Tham mưu các hoạt động lĩnh vực hợp tác quốc tế; xúc tiến, mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế trên lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường;

Chủ trì các công tác liên quan đến yếu tố nước ngoài. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có yếu tố nước ngoài tổ chức các sự kiện tư vấn, giới thiệu việc làm và thực tập nghề nghiệp cho HSSV của trường;

Tham mưu triển khai công tác tuyên truyền, tham gia Hội thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh trong HSSV, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận trong VC, NLĐ của trường và Hội thi Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Functions - Duties

Recommend the College’s principal to promulgate and implement the College’s science and technology plans; manage activities of scientific research as well as scientific research product exploitation, application and development;

Suggest international collaboration activities; proceeding and expanding the College’s international collaboration relations in the fields of academic affairs and scientific research;

Take the main responsibility for foreign-related activities; coordinate with foreign organizations to hold career counseling, job introduction and internship events for the College’s students;

Propagate and disseminate information about Binh Thuan province’s contests including the Innovative Ideas Contest for children and adolescents, the Technological Creations Contest, and the Innovative Start-up Ideas to the College’s staff and students.